tuttocina
Google Web www.tuttocina.it

 

INDICE>LINGUA CINESE>TABELLA COMPARATIVA YALE - PINYIN - WADE-GILES - EFEO

Tabella comparativa EFEO, Pinyin, Wade-Giles, Yale

E.F.E.O.

Pinyin  

Wade-Giles 

Yale

a

a

a

a

cha

sha

sha

sha

chai

shai

shai

shai

chan

shan

shan

shan

chang

shang

shang

shang

chao

shao

shao

shau

che

shi

shih

shr

chei

shei

shei

shei

chen

shen

shen

shen

cheng

sheng

sheng

sheng

cheou

shou

shou

shou

cho

shuo

shuo

shwo

ch

she

she

she

chou

shu

shu

shu

choua

shua

shua

shwa

chouai

shuai

shuai

shwai

chouan

shuan

shuan

shwan

chouang

shuang

shuang

shwang

chouei

shui

shui

shwei

chouen

shun

shun

shwun

chouo

shuo

shuo

shwo

ei

ei

ei

ei

eul

er

erh

er

fa

fa

fa

fa

fan

fan

fan

fan

fang

fang

fang

fang

fei

fei

fei

fei

fen

fen

fen

fen

feou

fou

fou

fou

fo

fo

fo

fwo

fong

feng

feng

feng

fou

fu

fu

fu

ha

ha

ha

ha

hai

hai

hai

hai

han

han

han

han

hang

hang

hang

hang

hao

hao

hao

hau

hei

hei

hei

hei

hen

hen

hen

hen

heng

heng

heng

heng

heou

hou

hou

hou

hi, si

xi

hsi

xyi

hia

xia

hsia

sya

hiai

xie

hsieh

sye

hiang

xiang

hsiang

syang

hiao

xiao

hsiao

syau

hie

xie

hsieh

sye

hien

xian

hsien

syan

hieou

xiu

hsiu

syou

hin

xin

hsin

syin

hing

xing

hsing

sying

hiong

xiong

hsiung

syung

hiu

xu

hs

syu

hiuan

xuan

hsan

sywan

hiue

xue

hseh

sywe

hiun

xun

hsn

syun

ho

he

he

he

h

he

he

he

hong

hong

hung

hung

hou

hu

hu

hu

houa

hua

hua

hwa

houai

huai

huai

hwai

houan

huan

huan

hwan

houang

huang

huang

hwang

houei

hui

hui

hwei

houen

hun

hun

hwun

houo

huo

huo

hwo

jan

ran

jan

ran

jang

rang

jang

rang

jao

rao

jao

rau

je

ri

jih

r

jen

ren

jen

ren

jeng

reng

jeng

reng

jeou

rou

jou

rou

jo

ruo

jo

rwo

j

re

je

re

jong

rong

jung

rung

jou

ru

ju

ru

joua

rua

jua

rwa

jouan

ruan

juan

rwan

jouei

rui

jui

rwei

jouen

run

jun

rwun

ka

ga

ka

ga

k'a

ka

k'a

ka

kai

gai

kai

gai

k'ai

kai

k'ai

kai

kan

gan

kan

gan

k'an

kan

k'an

kan

kang

gang

kang

gang

k'ang

kang

k'ang

kang

kao

gao

kao

gau

k'ao

kao

k'ao

kau

kei

gei

kei

gei

ken

gen

ken

gen

k'en

ken

k'en

ken

keng

geng

keng

geng

k'eng

keng

k'eng

keng

keou

gou

kou

gou

k'eou

kou

k'ou

kou

ki

ji

chi

ji

k'i

qi

ch'i

chi

kia

jia

chia

jya

k'ia

qia

ch'ia

chya

kiai

jie

chieh

jye

k'iai

qie

ch'ieh

chye

kiang

jiang

chiang

jyang

k'iang

qiang

ch'iang

chyang

kiao

jiao

chiao

jyau

k'iao

qiao

ch'iao

chyau

kie

jie

chieh

jye

k'ie

qie

ch'ieh

chye

k'ien

qian

ch'ien

chyan

kien, tsien

jian

chien

jyan

kieou

jiu

chiu

jyou

k'ieou

qiu

ch'iu

chyou

kin

jin

chin

jin

k'in

qin

ch'in

chin

king

jing

ching

jing

k'ing

qing

ch'ing

ching

kio

jue

cheh

jywe

k'io

que

ch'eh

chywe

kiong

jiong

chiung

jyung

k'iong

qiong

ch'iung

chyung

kiu

ju

ch

jyu

k'iu

qu

ch'

chyu

kiuan

juan

chan

jywan

k'iuan

quan

ch'an

chywan

kiue

jue

cheh

jywe

k'iue

que

ch'eh

chywe

kiun

jun

chn

jyun

k'iun

qun

ch'n

chyun

ko

ge

ke

ge

k'o

ke

k'

ke

k

ge

ke

ge

k'

ke

k'

ke

kong

gong

kung

gung

k'ong

kong

k'ung

kung

kou

gu

ku

gu

k'ou

ku

k'u

ku

koua

gua

kua

gwa

k'oua

kua

k'ua

kwa

kouai

guai

kuai

gwai

k'ouai

kuai

k'uai

kwai

kouan

guan

kuan

gwan

k'ouan

kuan

k'uan

kwan

kouang

guang

kuang

gwang

k'ouang

kuang

k'uang

kwang

kouei

gui

kuei

gwei

k'ouei

kui

k'uei

kwei

kouen

gun

kun

gwun

k'ouen

kun

k'un

kwun

kouo

guo

kuo

gwo

k'ouo

kuo

k'uo

kwo

la

la

la

la

lai

lai

lai

lai

lan

lan

lan

lan

lang

lang

lang

lang

lao

lao

lao

lau

leang

liang

liang

lyang

leao

liao

liao

lyau

lei

lei

lei

lei

leng

leng

leng

leng

leou

lou

lou

lou

li

li

li

li

lia

lia

lia

lya

lie

lie

lieh

lye

lien

lian

lien

lyan

lin

lin

lin

lin

ling

ling

ling

ling

lio

le

leh

lywe

liu

liu

liu

lyou

liu

l

l

lyu

liue

le

leh

lywe

lo

luo

luo

lwo

l

le

le

le

long

long

lung

lung

lou

lu

lu

lu

louan

luan

luan

lwan

loue

luo

luo

lwo

louen

lun

lun

lwun

ma

ma

ma

ma

mai

mai

mai

mai

man

man

man

man

mang

mang

mang

mang

mao

mao

mao

mau

mei

mei

mei

mei

men

men

men

men

meou

mou

mou

mou

mi

mi

mi

mi

miao

miao

miao

myau

mie

mie

mieh

mye

mien

mian

mien

myan

mieou

miu

miu

myou

min

min

min

min

ming

ming

ming

ming

mo

mo

mo

mwo

m

me

me

me

moio

mo

mo

mwo

mong

meng

meng

meng

mou

mu

mu

mu

na

na

na

na

nai

nai

nai

nai

nan

nan

nan

nan

nang

nang

nang

nang

nao

nao

nao

nau

ne

ne

ne

ne

nei

nei

nei

nei

nen

nen

nen

nen

neng

neng

neng

neng

neou

nou

nou

nou

ngai

ai

ai

ai

ngan

an

an

an

ngang

ang

ang

ang

ngao

ao

ao

au

ngen

en

en

en

ngeng

eng

eng

eng

ngeou

ou

ou

ou

ngo

e

e

e

ngo

o

o

o

ni

ni

ni

ni

niang

niang

niang

nyang

niao

niao

niao

nyau

nie

nie

nieh

nye

nien

nian

nien

nyan

nieou

niu

niu

nyou

nin

nin

nin

nin

ning

ning

ning

ning

nio

ne

neh

nywe

niu

n

n

nyu

no

nuo

no

nwo

nong

nong

nung

nung

nou

nu

nu

nu

nouan

nuan

nuan

nwan

pa

ba

pa

ba

p'a

pa

p'a

pa

pai

bai

pai

bai

p'ai

pai

p'ai

pai

pan

ban

pan

ban

p'an

pan

p'an

pan

pang

bang

pang

bang

p'ang

pang

p'ang

pang

pao

bao

pao

bau

p'ao

pao

p'ao

pau

pei

bei

pei

bei

p'ei

pei

p'ei

pei

pen

ben

pen

ben

p'en

pen

p'en

pen

peng

beng

peng

beng

p'eng

peng

p'eng

peng

p'eou

pou

p'ou

pou

pi

bi

pi

bi

p'i

pi

p'i

pi

piao

biao

piao

byau

p'iao

piao

p'iao

pyau

pie

bie

pieh

bye

p'ie

pie

p'ieh

pye

pien

bian

pien

byan

p'ien

pian

p'ien

pyan

pin

bin

pin

bin

p'in

pin

p'in

pin

ping

bing

ping

bing

p'ing

ping

p'ing

ping

po

bo

po

bwo

p'o

po

p'o

pwo

pou

bu

pu

bu

p'ou

pu

p'u

pu

sa

sa

sa

sa

sai

sai

sai

sai

san

san

san

san

sang

sang

sang

sang

sao

sao

sao

sau

sen

sen

sen

sen

seng

seng

seng

seng

seou

sou

sou

sou

sian

xian

hsien

syan

siang

xiang

hsiang

syang

siao

xiao

hsiao

syau

sie

xie

hsieh

sye

sieou

xiu

hsiu

syou

sin

xin

hsin

syin

sing

xing

hsing

sying

siu

xu

hs

syu

siuan

xuan

hsan

sywan

siue

xue

hseh

sywe

siun

xun

hsn

syun

so

suo

so

swo

s

se

se

se

song

song

sung

sung

sou

su

su

su

souan

suan

suan

swan

souei

sui

sui

swei

souen

sun

sun

swun

sseu

si

ssu

sz

ta

da

ta

da

t'a

ta

t'a

ta

tai

dai

tai

dai

t'ai

tai

t'ai

tai

tan

dan

tan

dan

t'an

tan

t'an

tan

tang

dang

tang

dang

t'ang

tang

t'ang

tang

tao

dao

tao

dau

t'ao

tao

t'ao

tau

tcha

zha

cha

ja

tch'a

cha

ch'a

cha

tchai

zhai

chai

jai

tch'ai

chai

ch'ai

chai

tchan

zhan

chan

jan

tch'an

chan

ch'an

chan

tchang

zhang

chang

jang

tch'ang

chang

ch'ang

chang

tchao

zhao

chao

jau

tch'ao

chao

ch'ao

chau

tche

zhi

chih

jr

tch'e

chi

ch'ih

chr

tchei

zhei

chei

jei

tchen

zhen

chen

jen

tch'en

chen

ch'en

chen

tcheng

zheng

cheng

jeng

tch'eng

cheng

ch'eng

cheng

tcheou

zhou

chou

jou

tch'eou

chou

ch'ou

chou

tcho

zhuo

cho

jwo

tch

zhe

che

je

tch'

che

ch'e

che

tchong

zhong

chung

jung

tch'ong

chong

ch'ung

chung

tchou

zhu

chu

ju

tch'ou

chu

ch'u

chu

tchoua

zhua

chua

jwa

tchouai

zhuai

chuai

jwai

tch'ouai

chuai

ch'uai

chwai

tchouan

zhuan

chuan

jwan

tch'ouan

chuan

ch'uan

chwan

tchouang

zhuang

chuang

jwang

tch'ouang

chuang

ch'uang

chwang

tchouei

zhui

chui

jwei

tch'ouei

chui

ch'ui

chwei

tchouen

zhun

chun

jwun

tch'ouen

chun

ch'un

chwun

tchouo

zhuo

cho

jwo

tch'ouo

chuo

ch'o

chwo

tei

dei

tei

dei

t'ei

tei

t'ei

tei

ten

den

ten

den

teng

deng

teng

deng

t'eng

teng

t'eng

teng

teou

dou

tou

dou

t'eou

tou

t'ou

tou

ti

di

ti

di

t'i

ti

t'i

ti

tiao

diao

tiao

dyau

t'iao

tiao

t'iao

tyau

tie

die

tieh

dye

t'ie

tie

t'ieh

tye

tien

dian

tien

dyan

t'ien

tian

t'ien

tyan

tieou

diu

tiu

dyou

ting

ding

ting

ding

t'ing

ting

t'ing

ting

to

duo

to

dwo

t'o

tuo

t'o

two

t

de

te

de

t'

te

t'e

te

tong

dong

tung

dung

t'ong

tong

t'ung

tung

tou

du

tu

du

t'ou

tu

t'u

tu

touan

duan

tuan

dwan

t'ouan

tuan

t'uan

twan

touei

dui

tui

dwei

t'ouei

tui

t'ui

twei

touen

dun

tun

dwun

t'ouen

tun

t'un

twun

tsa

za

tsa

dza

ts'a

ca

ts'a

tsa

tsai

zai

tsai

dzai

ts'ai

cai

ts'ai

tsai

tsan

zan

tsan

dzan

ts'an

can

ts'an

tsan

tsang

zang

tsang

dzang

ts'ang

cang

ts'ang

tsang

tsao

zao

tsao

dzau

ts'ao

cao

ts'ao

tsau

tsei

zei

tsei

dzei

tsen

zen

tsen

dzen

ts'en

cen

ts'en

tsen

tseng

zeng

tseng

dzeng

ts'eng

ceng

ts'eng

tseng

tseou

zou

tsou

dzou

ts'eou

cou

ts'ou

tsou

tseu

zi

tzu

dz

ts'eu

ci

tz'u

tsz

tsi

ji

chi

ji

ts'i

qi

ch'i

chi

tsiang 

jiang

chiang

jyang

ts'iang

qiang

ch'iang

chyang

tsiao

jiao

chiao

jyau

ts'iao

qiao

ch'iao

chyau

tsie

jie

chieh

jye

ts'ie

qie

ch'ieh

chye

ts'ien

qian

ch'ien

chyan

tsieou

jiu

chiu

jyou

ts'ieou

qiu

ch'iu

chyou

tsin

jin

chin

jin

tsin

jin

chin

jin

ts'in

qin

ch'in

chin

tsing

jing

ching

jing

tsing

jing

ching

jing

ts'ing

qing

ch'ing

ching

tsio

jue

cheh

jywe

ts'io

que

ch'eh

chywe

tsiu

ju

ch

jyu

ts'iu

qu

ch'

chyu

tsiuan

juan

chan

jywan

ts'iuan

quan

ch'an

chywan

tsiue

jue

cheh

jywe

ts'iue

que

ch'eh

chywe

tsiun

jun

chn

jyun

ts'iun

qun

ch'n

chyun

tso

zuo

tso

dzwo

ts'o

cuo

ts'o

tswo

ts

ze

tse

dze

ts'

ce

ts'e

tse

tsong

zong

tsung

dzung

tsou

zu

tsu

dzu

ts'ou

cu

ts'u

tsu

tsouan

zuan

tsuan

dzwan

ts'ouan

cuan

ts'uan

tswan

tsouei

zui

tsui

dzwei

ts'ouei

cui

ts'ui

tswei

tsouen

zun

tsun

dzwun

ts'ouen

cun

ts'un

tswun

ts'ung

cong

ts'ung

tsung

wa

wa

wa

wa

wai

wai

wai

wai

wan

wan

wan

wan

wang

wang

wang

wang

wei

wei

wei

wei

wen

wen

wen

wen

wo

wo

wo

wo

wong

weng

weng

weng

wou

wu

wu

wu

ya

ya

ya

ya

yang

yang

yang

yang

yao

yao

yao

yau

ye

ye

yeh

ye

yen

yan

yan

yan

yeou

you

yu

you

yi

yi

i

yi

yin

yin

yin

yin

ying

ying

ying

ying

yong

yong

yung

yung

yu

yu

y

yu

yuan

yuan

yan

ywan

yue

yue

yeh

ywe

yun

yun

yn

yun

 

CENTRORIENTE - P. IVA 07908170017

Copyright Centroriente 1999-2016