tuttocina
Google Web www.tuttocina.it

 

INDICE>LINGUA CINESE>TABELLA COMPARATIVA PINYIN - WADE-GILES - YALE - EFEO

Tabella comparativa Pinyin, Wade-Giles, Yale ed E.F.E.O.

Pinyin   Wade-Giles  Yale E.F.E.O.
a a a a
ai ai ai ngai
an an an ngan
ang ang ang ngang
ao ao au ngao
ba pa ba pa
bai pai bai pai
ban pan ban pan
bang pang bang pang
bao pao bau pao
bei pei bei pei
ben pen ben pen
beng peng beng peng
bi pi bi pi
bian pien byan pien
biao piao byau piao
bie pieh bye pie
bin pin bin pin
bing ping bing ping
bo po bwo po
bu pu bu pou
ca ts'a tsa ts'a
cai ts'ai tsai ts'ai
can ts'an tsan ts'an
cang ts'ang tsang ts'ang
cao ts'ao tsau ts'ao
ce ts'e tse ts'
cen ts'en tsen ts'en
ceng ts'eng tseng ts'eng
cha ch'a cha tch'a
chai ch'ai chai tch'ai
chan ch'an chan tch'an
chang ch'ang chang tch'ang
chao ch'ao chau tch'ao
che ch'e che tch'
chen ch'en chen tch'en
cheng ch'eng cheng tch'eng
chi ch'ih chr tch'e
chong ch'ung chung tch'ong
chou ch'ou chou tch'eou
chu ch'u chu tch'ou
chuai ch'uai chwai tch'ouai
chuan ch'uan chwan tch'ouan
chuang ch'uang chwang tch'ouang
chui ch'ui chwei tch'ouei
chun ch'un chwun tch'ouen
chuo ch'o chwo tch'ouo
ci tz'u tsz ts'eu
cong ts'ung tsung ts'ung
cou ts'ou tsou ts'eou
cu ts'u tsu ts'ou
cuan ts'uan tswan ts'ouan
cui ts'ui tswei ts'ouei
cun ts'un tswun ts'ouen
cuo ts'o tswo ts'o
da ta da ta
dai tai dai tai
dan tan dan tan
dang tang dang tang
dao tao dau tao
de te de t
dei tei dei tei
den ten den ten
deng teng deng teng
di ti di ti
dian tien dyan tien
diao tiao dyau tiao
die tieh dye tie
ding ting ding ting
diu tiu dyou tieou
dong tung dung tong
dou tou dou teou
du tu du tou
duan tuan dwan touan
dui tui dwei touei
dun tun dwun touen
duo to dwo to
e e e ngo
ei ei ei ei
en en en ngen
eng eng eng ngeng
er erh er eul
fa fa fa fa
fan fan fan fan
fang fang fang fang
fei fei fei fei
fen fen fen fen
feng feng feng fong
fo fo fwo fo
fou fou fou feou
fu fu fu fou
ga ka ga ka
gai kai gai kai
gan kan gan kan
gang kang gang kang
gao kao gau kao
ge ke ge ko, k
gei kei gei kei
gen ken gen ken
geng keng geng keng
gong kung gung kong
gou kou gou keou
gu ku gu kou
gua kua gwa koua
guai kuai gwai kouai
guan kuan gwan kouan
guang kuang gwang kouang
gui kuei gwei kouei
gun kun gwun kouen
guo kuo gwo kouo
ha ha ha ha
hai hai hai hai
han han han han
hang hang hang hang
hao hao hau hao
he he he ho, h
hei hei hei hei
hen hen hen hen
heng heng heng heng
hong hung hung hong
hou hou hou heou
hu hu hu hou
hua hua hwa houa
huai huai hwai houai
huan huan hwan houan
huang huang hwang houang
hui hui hwei houei
hun hun hwun houen
huo huo hwo houo
ji chi ji ki, tsi
jia chia jya kia
jian chien jyan kien, tsien
jiang chiang jyang kiang, tsiang 
jiao chiao jyau kiao, tsiao
jie chieh jye kiai, kie, tsie
jin chin jin kin, tsin
jing ching jing king, tsing
jiong chiung jyung kiong
jiu chiu jyou kieou, tsieou
ju ch jyu kiu, tsiu
juan chan jywan kiuan, tsiuan
jue cheh jywe kio, kiue, tsio, tsiue
jun chn jyun kiun, tsiun
ka k'a ka k'a
kai k'ai kai k'ai
kan k'an kan k'an
kang k'ang kang k'ang
kao k'ao kau k'ao
ke k' ke k'o, k'
ken k'en ken k'en
keng k'eng keng k'eng
kong k'ung kung k'ong
kou k'ou kou k'eou
ku k'u ku k'ou
kua k'ua kwa k'oua
kuai k'uai kwai k'ouai
kuan k'uan kwan k'ouan
kuang k'uang kwang k'ouang
kui k'uei kwei k'ouei
kun k'un kwun k'ouen
kuo k'uo kwo k'ouo
la la la la
lai lai lai lai
lan lan lan lan
lang lang lang lang
lao lao lau lao
le le le l
lei lei lei lei
leng leng leng leng
li li li li
lia lia lya lia
lian lien lyan lien
liang liang lyang leang
liao liao lyau leao
lie lieh lye lie
lin lin lin lin
ling ling ling ling
liu liu lyou liu
long lung lung long
lou lou lou leou
lu lu lu lou
l l lyu liu
luan luan lwan louan
le leh lywe liue, lio
lun lun lwun louen
luo luo lwo lo, loue
ma ma ma ma
mai mai mai mai
man man man man
mang mang mang mang
mao mao mau mao
me me me m
mei mei mei mei
men men men men
meng meng meng mong
mi mi mi mi
mian mien myan mien
miao miao myau miao
mie mieh mye mie
min min min min
ming ming ming ming
miu miu myou mieou
mo mo mwo moio, mo
mou mou mou meou
mu mu mu mou
na na na na
nai nai nai nai
nan nan nan nan
nang nang nang nang
nao nao nau nao
ne ne ne ne
nei nei nei nei
nen nen nen nen
neng neng neng neng
ni ni ni ni
nian nien nyan nien
niang niang nyang niang
niao niao nyau niao
nie nieh nye nie
nin nin nin nin
ning ning ning ning
niu niu nyou nieou
nong nung nung nong
nou nou nou neou
nu nu nu nou
n n nyu niu
nuan nuan nwan nouan
ne neh nywe nio
nuo no nwo no
o o o ngo
ou ou ou ngeou
pa p'a pa p'a
pai p'ai pai p'ai
pan p'an pan p'an
pang p'ang pang p'ang
pao p'ao pau p'ao
pei p'ei pei p'ei
pen p'en pen p'en
peng p'eng peng p'eng
pi p'i pi p'i
pian p'ien pyan p'ien
piao p'iao pyau p'iao
pie p'ieh pye p'ie
pin p'in pin p'in
ping p'ing ping p'ing
po p'o pwo p'o
pou p'ou pou p'eou
pu p'u pu p'ou
qi ch'i chi k'i, ts'i
qia ch'ia chya k'ia
qian ch'ien chyan k'ien, ts'ien
qiang ch'iang chyang k'iang, ts'iang
qiao ch'iao chyau k'iao, ts'iao
qie ch'ieh chye k'iai, k'ie, ts'ie
qin ch'in chin k'in, ts'in
qing ch'ing ching k'ing, ts'ing
qiong ch'iung chyung k'iong
qiu ch'iu chyou k'ieou, ts'ieou
qu ch' chyu k'iu, ts'iu
quan ch'an chywan k'iuan, ts'iuan
que ch'eh chywe k'io, k'iue, ts'io, ts'iue
qun ch'n chyun k'iun, ts'iun
ran jan ran jan
rang jang rang jang
rao jao rau jao
re je re j
ren jen ren jen
reng jeng reng jeng
ri jih r je
rong jung rung jong
rou jou rou jeou
ru ju ru jou
rua jua rwa joua
ruan juan rwan jouan
rui jui rwei jouei
run jun rwun jouen
ruo jo rwo jo
sa sa sa sa
sai sai sai sai
san san san san
sang sang sang sang
sao sao sau sao
se se se s
sen sen sen sen
seng seng seng seng
sha sha sha cha
shai shai shai chai
shan shan shan chan
shang shang shang chang
shao shao shau chao
she she she ch
shei shei shei chei
shen shen shen chen
sheng sheng sheng cheng
shi shih shr che
shou shou shou cheou
shu shu shu chou
shua shua shwa choua
shuai shuai shwai chouai
shuan shuan shwan chouan
shuang shuang shwang chouang
shui shui shwei chouei
shun shun shwun chouen
shuo shuo shwo chouo, cho
si ssu sz sseu
song sung sung song
sou sou sou seou
su su su sou
suan suan swan souan
sui sui swei souei
sun sun swun souen
suo so swo so
ta t'a ta t'a
tai t'ai tai t'ai
tan t'an tan t'an
tang t'ang tang t'ang
tao t'ao tau t'ao
te t'e te t'
tei t'ei tei t'ei
teng t'eng teng t'eng
ti t'i ti t'i
tian t'ien tyan t'ien
tiao t'iao tyau t'iao
tie t'ieh tye t'ie
ting t'ing ting t'ing
tong t'ung tung t'ong
tou t'ou tou t'eou
tu t'u tu t'ou
tuan t'uan twan t'ouan
tui t'ui twei t'ouei
tun t'un twun t'ouen
tuo t'o two t'o
wa wa wa wa
wai wai wai wai
wan wan wan wan
wang wang wang wang
wei wei wei wei
wen wen wen wen
weng weng weng wong
wo wo wo wo
wu wu wu wou
xi hsi xyi hi, si
xia hsia sya hia
xian hsien syan hien, sian
xiang hsiang syang hiang, siang
xiao hsiao syau hiao, siao
xie hsieh sye hiai, hie, sie
xin hsin syin hin, sin
xing hsing sying hing, sing
xiong hsiung syung hiong
xiu hsiu syou hieou, sieou
xu hs syu hiu, siu
xuan hsan sywan hiuan, siuan
xue hseh sywe hiue, siue
xun hsn syun hiun, siun
ya ya ya ya
yan yan yan yen
yang yang yang yang
yao yao yau yao
ye yeh ye ye
yi i yi yi
yin yin yin yin
ying ying ying ying
yong yung yung yong
you yu you yeou
yu y yu yu
yuan yan ywan yuan
yue yeh ywe yue
yun yn yun yun
za tsa dza tsa
zai tsai dzai tsai
zan tsan dzan tsan
zang tsang dzang tsang
zao tsao dzau tsao
ze tse dze ts
zei tsei dzei tsei
zen tsen dzen tsen
zeng tseng dzeng tseng
zha cha ja tcha
zhai chai jai tchai
zhan chan jan tchan
zhang chang jang tchang
zhao chao jau tchao
zhe che je tch
zhei chei jei tchei
zhen chen jen tchen
zheng cheng jeng tcheng
zhi chih jr tche
zhong chung jung tchong
zhou chou jou tcheou
zhu chu ju tchou
zhua chua jwa tchoua
zhuai chuai jwai tchouai
zhuan chuan jwan tchouan
zhuang chuang jwang tchouang
zhui chui jwei tchouei
zhun chun jwun tchouen
zhuo cho jwo tcho, tchouo
zi tzu dz tseu
zong tsung dzung tsong
zou tsou dzou tseou
zu tsu dzu tsou
zuan tsuan dzwan tsouan
zui tsui dzwei tsouei
zun tsun dzwun tsouen
zuo tso dzwo tso

 


CENTRORIENTE - P. IVA 07908170017

Copyright Centroriente 1999-2016