tuttocina
Google Web www.tuttocina.it

 

INDICE>LINGUA CINESE>TABELLA COMPARATIVA WADE-GILES - PINYIN -YALE - EFEO

Tabella comparativa Wade-Giles, Pinyin, Yale ed E.F.E.O.

Wade-Giles 

Pinyin  

Yale

E.F.E.O.

 

 

 

 

a

a

a

a

ai

ai

ai

ngai

an

an

an

ngan

ang

ang

ang

ngang

ao

ao

au

ngao

cha

zha

ja

tcha

ch'a

cha

cha

tch'a

chai

zhai

jai

tchai

ch'ai

chai

chai

tch'ai

chan

zhan

jan

tchan

ch'an

chan

chan

tch'an

chang

zhang

jang

tchang

ch'ang

chang

chang

tch'ang

chao

zhao

jau

tchao

ch'ao

chao

chau

tch'ao

che

zhe

je

tch

ch'e

che

che

tch'

chei

zhei

jei

tchei

chen

zhen

jen

tchen

ch'en

chen

chen

tch'en

cheng

zheng

jeng

tcheng

ch'eng

cheng

cheng

tch'eng

chi

ji

ji

ki, tsi

ch'i

qi

chi

k'i, ts'i

chia

jia

jya

kia

ch'ia

qia

chya

k'ia

chiang

jiang

jyang

kiang, tsiang 

ch'iang

qiang

chyang

k'iang, ts'iang

chiao

jiao

jyau

kiao, tsiao

ch'iao

qiao

chyau

k'iao, ts'iao

chieh

jie

jye

kiai, kie, tsie

ch'ieh

qie

chye

k'iai, k'ie, ts'ie

chien

jian

jyan

kien, tsien

ch'ien

qian

chyan

k'ien, ts'ien

chih

zhi

jr

tche

ch'ih

chi

chr

tch'e

chin

jin

jin

kin, tsin

ch'in

qin

chin

k'in, ts'in

ching

jing

jing

king, tsing

ch'ing

qing

ching

k'ing, ts'ing

chiu

jiu

jyou

kieou, tsieou

ch'iu

qiu

chyou

k'ieou, ts'ieou

chiung

jiong

jyung

kiong

ch'iung

qiong

chyung

k'iong

cho

zhuo

jwo

tcho, tchouo

ch'o

chuo

chwo

tch'ouo

chou

zhou

jou

tcheou

ch'ou

chou

chou

tch'eou

chu

zhu

ju

tchou

ch'u

chu

chu

tch'ou

ch

ju

jyu

kiu, tsiu

ch'

qu

chyu

k'iu, ts'iu

chua

zhua

jwa

tchoua

chuai

zhuai

jwai

tchouai

ch'uai

chuai

chwai

tch'ouai

chuan

zhuan

jwan

tchouan

ch'uan

chuan

chwan

tch'ouan

chan

juan

jywan

kiuan, tsiuan

ch'an

quan

chywan

k'iuan, ts'iuan

chuang

zhuang

jwang

tchouang

ch'uang

chuang

chwang

tch'ouang

cheh

jue

jywe

kio, kiue, tsio, tsiue

ch'eh

que

chywe

k'io, k'iue, ts'io, ts'iue

chui

zhui

jwei

tchouei

ch'ui

chui

chwei

tch'ouei

chun

zhun

jwun

tchouen

ch'un

chun

chwun

tch'ouen

chn

jun

jyun

kiun, tsiun

ch'n

qun

chyun

k'iun, ts'iun

chung

zhong

jung

tchong

ch'ung

chong

chung

tch'ong

e

e

e

ngo

ei

ei

ei

ei

en

en

en

ngen

eng

eng

eng

ngeng

erh

er

er

eul

fa

fa

fa

fa

fan

fan

fan

fan

fang

fang

fang

fang

fei

fei

fei

fei

fen

fen

fen

fen

feng

feng

feng

fong

fo

fo

fwo

fo

fou

fou

fou

feou

fu

fu

fu

fou

ha

ha

ha

ha

hai

hai

hai

hai

han

han

han

han

hang

hang

hang

hang

hao

hao

hau

hao

he

he

he

ho, h

hei

hei

hei

hei

hen

hen

hen

hen

heng

heng

heng

heng

hou

hou

hou

heou

hsi

xi

xyi

hi, si

hsia

xia

sya

hia

hsiang

xiang

syang

hiang, siang

hsiao

xiao

syau

hiao, siao

hsieh

xie

sye

hiai, hie, sie

hsien

xian

syan

hien, sian

hsin

xin

syin

hin, sin

hsing

xing

sying

hing, sing

hsiu

xiu

syou

hieou, sieou

hsiung

xiong

syung

hiong

hs

xu

syu

hiu, siu

hsan

xuan

sywan

hiuan, siuan

hseh

xue

sywe

hiue, siue

hsn

xun

syun

hiun, siun

hu

hu

hu

hou

hua

hua

hwa

houa

huai

huai

hwai

houai

huan

huan

hwan

houan

huang

huang

hwang

houang

hui

hui

hwei

houei

hun

hun

hwun

houen

hung

hong

hung

hong

huo

huo

hwo

houo

i

yi

yi

yi

jan

ran

ran

jan

jang

rang

rang

jang

jao

rao

rau

jao

je

re

re

j

jen

ren

ren

jen

jeng

reng

reng

jeng

jih

ri

r

je

jo

ruo

rwo

jo

jou

rou

rou

jeou

ju

ru

ru

jou

jua

rua

rwa

joua

juan

ruan

rwan

jouan

jui

rui

rwei

jouei

jun

run

rwun

jouen

jung

rong

rung

jong

ka

ga

ga

ka

k'a

ka

ka

k'a

kai

gai

gai

kai

k'ai

kai

kai

k'ai

kan

gan

gan

kan

k'an

kan

kan

k'an

kang

gang

gang

kang

k'ang

kang

kang

k'ang

kao

gao

gau

kao

k'ao

kao

kau

k'ao

ke

ge

ge

ko, k

k'

ke

ke

k'o, k'

kei

gei

gei

kei

ken

gen

gen

ken

k'en

ken

ken

k'en

keng

geng

geng

keng

k'eng

keng

keng

k'eng

kou

gou

gou

keou

k'ou

kou

kou

k'eou

ku

gu

gu

kou

k'u

ku

ku

k'ou

kua

gua

gwa

koua

k'ua

kua

kwa

k'oua

kuai

guai

gwai

kouai

k'uai

kuai

kwai

k'ouai

kuan

guan

gwan

kouan

k'uan

kuan

kwan

k'ouan

kuang

guang

gwang

kouang

k'uang

kuang

kwang

k'ouang

kuei

gui

gwei

kouei

k'uei

kui

kwei

k'ouei

kun

gun

gwun

kouen

k'un

kun

kwun

k'ouen

kung

gong

gung

kong

k'ung

kong

kung

k'ong

kuo

guo

gwo

kouo

k'uo

kuo

kwo

k'ouo

la

la

la

la

lai

lai

lai

lai

lan

lan

lan

lan

lang

lang

lang

lang

lao

lao

lau

lao

le

le

le

l

lei

lei

lei

lei

leng

leng

leng

leng

li

li

li

li

lia

lia

lya

lia

liang

liang

lyang

leang

liao

liao

lyau

leao

lieh

lie

lye

lie

lien

lian

lyan

lien

lin

lin

lin

lin

ling

ling

ling

ling

liu

liu

lyou

liu

lou

lou

lou

leou

lu

lu

lu

lou

l

l

lyu

liu

luan

luan

lwan

louan

leh

le

lywe

liue, lio

lun

lun

lwun

louen

lung

long

lung

long

luo

luo

lwo

lo, loue

ma

ma

ma

ma

mai

mai

mai

mai

man

man

man

man

mang

mang

mang

mang

mao

mao

mau

mao

me

me

me

m

mei

mei

mei

mei

men

men

men

men

meng

meng

meng

mong

mi

mi

mi

mi

miao

miao

myau

miao

mieh

mie

mye

mie

mien

mian

myan

mien

min

min

min

min

ming

ming

ming

ming

miu

miu

myou

mieou

mo

mo

mwo

moio, mo

mou

mou

mou

meou

mu

mu

mu

mou

na

na

na

na

nai

nai

nai

nai

nan

nan

nan

nan

nang

nang

nang

nang

nao

nao

nau

nao

ne

ne

ne

ne

nei

nei

nei

nei

nen

nen

nen

nen

neng

neng

neng

neng

ni

ni

ni

ni

niang

niang

nyang

niang

niao

niao

nyau

niao

nieh

nie

nye

nie

nien

nian

nyan

nien

nin

nin

nin

nin

ning

ning

ning

ning

niu

niu

nyou

nieou

no

nuo

nwo

no

nou

nou

nou

neou

nu

nu

nu

nou

n

n

nyu

niu

nuan

nuan

nwan

nouan

neh

ne

nywe

nio

nung

nong

nung

nong

o

o

o

ngo

ou

ou

ou

ngeou

pa

ba

ba

pa

p'a

pa

pa

p'a

pai

bai

bai

pai

p'ai

pai

pai

p'ai

pan

ban

ban

pan

p'an

pan

pan

p'an

pang

bang

bang

pang

p'ang

pang

pang

p'ang

pao

bao

bau

pao

p'ao

pao

pau

p'ao

pei

bei

bei

pei

p'ei

pei

pei

p'ei

pen

ben

ben

pen

p'en

pen

pen

p'en

peng

beng

beng

peng

p'eng

peng

peng

p'eng

pi

bi

bi

pi

p'i

pi

pi

p'i

piao

biao

byau

piao

p'iao

piao

pyau

p'iao

pieh

bie

bye

pie

p'ieh

pie

pye

p'ie

pien

bian

byan

pien

p'ien

pian

pyan

p'ien

pin

bin

bin

pin

p'in

pin

pin

p'in

ping

bing

bing

ping

p'ing

ping

ping

p'ing

po

bo

bwo

po

p'o

po

pwo

p'o

p'ou

pou

pou

p'eou

pu

bu

bu

pou

p'u

pu

pu

p'ou

sa

sa

sa

sa

sai

sai

sai

sai

san

san

san

san

sang

sang

sang

sang

sao

sao

sau

sao

se

se

se

s

sen

sen

sen

sen

seng

seng

seng

seng

sha

sha

sha

cha

shai

shai

shai

chai

shan

shan

shan

chan

shang

shang

shang

chang

shao

shao

shau

chao

she

she

she

ch

shei

shei

shei

chei

shen

shen

shen

chen

sheng

sheng

sheng

cheng

shih

shi

shr

che

shou

shou

shou

cheou

shu

shu

shu

chou

shua

shua

shwa

choua

shuai

shuai

shwai

chouai

shuan

shuan

shwan

chouan

shuang

shuang

shwang

chouang

shui

shui

shwei

chouei

shun

shun

shwun

chouen

shuo

shuo

shwo

chouo, cho

so

suo

swo

so

sou

sou

sou

seou

ssu

si

sz

sseu

su

su

su

sou

suan

suan

swan

souan

sui

sui

swei

souei

sun

sun

swun

souen

sung

song

sung

song

ta

da

da

ta

t'a

ta

ta

t'a

tai

dai

dai

tai

t'ai

tai

tai

t'ai

tan

dan

dan

tan

t'an

tan

tan

t'an

tang

dang

dang

tang

t'ang

tang

tang

t'ang

tao

dao

dau

tao

t'ao

tao

tau

t'ao

te

de

de

t

t'e

te

te

t'

tei

dei

dei

tei

t'ei

tei

tei

t'ei

ten

den

den

ten

teng

deng

deng

teng

t'eng

teng

teng

t'eng

ti

di

di

ti

t'i

ti

ti

t'i

tiao

diao

dyau

tiao

t'iao

tiao

tyau

t'iao

tieh

die

dye

tie

t'ieh

tie

tye

t'ie

tien

dian

dyan

tien

t'ien

tian

tyan

t'ien

ting

ding

ding

ting

t'ing

ting

ting

t'ing

tiu

diu

dyou

tieou

to

duo

dwo

to

t'o

tuo

two

t'o

tou

dou

dou

teou

t'ou

tou

tou

t'eou

tsa

za

dza

tsa

ts'a

ca

tsa

ts'a

tsai

zai

dzai

tsai

ts'ai

cai

tsai

ts'ai

tsan

zan

dzan

tsan

ts'an

can

tsan

ts'an

tsang

zang

dzang

tsang

ts'ang

cang

tsang

ts'ang

tsao

zao

dzau

tsao

ts'ao

cao

tsau

ts'ao

tse

ze

dze

ts

ts'e

ce

tse

ts'

tsei

zei

dzei

tsei

tsen

zen

dzen

tsen

ts'en

cen

tsen

ts'en

tseng

zeng

dzeng

tseng

ts'eng

ceng

tseng

ts'eng

tso

zuo

dzwo

tso

ts'o

cuo

tswo

ts'o

tsou

zou

dzou

tseou

ts'ou

cou

tsou

ts'eou

tsu

zu

dzu

tsou

ts'u

cu

tsu

ts'ou

tsuan

zuan

dzwan

tsouan

ts'uan

cuan

tswan

ts'ouan

tsui

zui

dzwei

tsouei

ts'ui

cui

tswei

ts'ouei

tsun

zun

dzwun

tsouen

ts'un

cun

tswun

ts'ouen

tsung

zong

dzung

tsong

ts'ung

cong

tsung

ts'ung

tu

du

du

tou

t'u

tu

tu

t'ou

tuan

duan

dwan

touan

t'uan

tuan

twan

t'ouan

tui

dui

dwei

touei

t'ui

tui

twei

t'ouei

tun

dun

dwun

touen

t'un

tun

twun

t'ouen

tung

dong

dung

tong

t'ung

tong

tung

t'ong

tzu

zi

dz

tseu

tz'u

ci

tsz

ts'eu

wa

wa

wa

wa

wai

wai

wai

wai

wan

wan

wan

wan

wang

wang

wang

wang

wei

wei

wei

wei

wen

wen

wen

wen

weng

weng

weng

wong

wo

wo

wo

wo

wu

wu

wu

wou

ya

ya

ya

ya

yan

yan

yan

yen

yang

yang

yang

yang

yao

yao

yau

yao

yeh

ye

ye

ye

yin

yin

yin

yin

ying

ying

ying

ying

yu

you

you

yeou

y

yu

yu

yu

yan

yuan

ywan

yuan

yeh

yue

ywe

yue

yn

yun

yun

yun

yung

yong

yung

yong

 

CENTRORIENTE - P. IVA 07908170017

Copyright Centroriente 1999-2016