tuttocina
Google Web www.tuttocina.it

 

INDICE>LINGUA CINESE>TABELLA COMPARATIVA YALE - PINYIN - WADE-GILES - EFEO

Tabella comparativa Yale, Pinyin, Wade-Giles ed E.F.E.O.

Yale

Pinyin  

Wade-Giles 

E.F.E.O.

a

a

a

a

ai

ai

ai

ngai

an

an

an

ngan

ang

ang

ang

ngang

au

ao

ao

ngao

ba

ba

pa

pa

bai

bai

pai

pai

ban

ban

pan

pan

bang

bang

pang

pang

bau

bao

pao

pao

bei

bei

pei

pei

ben

ben

pen

pen

beng

beng

peng

peng

bi

bi

pi

pi

bin

bin

pin

pin

bing

bing

ping

ping

bu

bu

pu

pou

bwo

bo

po

po

byan

bian

pien

pien

byau

biao

piao

piao

bye

bie

pieh

pie

cha

cha

ch'a

tch'a

chai

chai

ch'ai

tch'ai

chan

chan

ch'an

tch'an

chang

chang

ch'ang

tch'ang

chau

chao

ch'ao

tch'ao

che

che

ch'e

tch'

chen

chen

ch'en

tch'en

cheng

cheng

ch'eng

tch'eng

chi

qi

ch'i

k'i, ts'i

chin

qin

ch'in

k'in, ts'in

ching

qing

ch'ing

k'ing, ts'ing

chou

chou

ch'ou

tch'eou

chr

chi

ch'ih

tch'e

chu

chu

ch'u

tch'ou

chung

chong

ch'ung

tch'ong

chwai

chuai

ch'uai

tch'ouai

chwan

chuan

ch'uan

tch'ouan

chwang

chuang

ch'uang

tch'ouang

chwei

chui

ch'ui

tch'ouei

chwo

chuo

ch'o

tch'ouo

chwun

chun

ch'un

tch'ouen

chya

qia

ch'ia

k'ia

chyan

qian

ch'ien

k'ien, ts'ien

chyang

qiang

ch'iang

k'iang, ts'iang

chyau

qiao

ch'iao

k'iao, ts'iao

chye

qie

ch'ieh

k'iai, k'ie, ts'ie

chyou

qiu

ch'iu

k'ieou, ts'ieou

chyu

qu

ch'

k'iu, ts'iu

chyun

qun

ch'n

k'iun, ts'iun

chyung

qiong

ch'iung

k'iong

chywan

quan

ch'an

k'iuan, ts'iuan

chywe

que

ch'eh

k'io, k'iue, ts'io, ts'iue

da

da

ta

ta

dai

dai

tai

tai

dan

dan

tan

tan

dang

dang

tang

tang

dau

dao

tao

tao

de

de

te

t

dei

dei

tei

tei

den

den

ten

ten

deng

deng

teng

teng

di

di

ti

ti

ding

ding

ting

ting

dou

dou

tou

teou

du

du

tu

tou

dung

dong

tung

tong

dwan

duan

tuan

touan

dwei

dui

tui

touei

dwo

duo

to

to

dwun

dun

tun

touen

dyan

dian

tien

tien

dyau

diao

tiao

tiao

dye

die

tieh

tie

dyou

diu

tiu

tieou

dz

zi

tzu

tseu

dza

za

tsa

tsa

dzai

zai

tsai

tsai

dzan

zan

tsan

tsan

dzang

zang

tsang

tsang

dzau

zao

tsao

tsao

dze

ze

tse

ts

dzei

zei

tsei

tsei

dzen

zen

tsen

tsen

dzeng

zeng

tseng

tseng

dzou

zou

tsou

tseou

dzu

zu

tsu

tsou

dzung

zong

tsung

tsong

dzwan

zuan

tsuan

tsouan

dzwei

zui

tsui

tsouei

dzwo

zuo

tso

tso

dzwun

zun

tsun

tsouen

e

e

e

ngo

ei

ei

ei

ei

en

en

en

ngen

eng

eng

eng

ngeng

er

er

erh

eul

fa

fa

fa

fa

fan

fan

fan

fan

fang

fang

fang

fang

fei

fei

fei

fei

fen

fen

fen

fen

feng

feng

feng

fong

fou

fou

fou

feou

fu

fu

fu

fou

fwo

fo

fo

fo

ga

ga

ka

ka

gai

gai

kai

kai

gan

gan

kan

kan

gang

gang

kang

kang

gau

gao

kao

kao

ge

ge

ke

ko, k

gei

gei

kei

kei

gen

gen

ken

ken

geng

geng

keng

keng

gou

gou

kou

keou

gu

gu

ku

kou

gung

gong

kung

kong

gwa

gua

kua

koua

gwai

guai

kuai

kouai

gwan

guan

kuan

kouan

gwang

guang

kuang

kouang

gwei

gui

kuei

kouei

gwo

guo

kuo

kouo

gwun

gun

kun

kouen

ha

ha

ha

ha

hai

hai

hai

hai

han

han

han

han

hang

hang

hang

hang

hau

hao

hao

hao

he

he

he

ho, h

hei

hei

hei

hei

hen

hen

hen

hen

heng

heng

heng

heng

hou

hou

hou

heou

hu

hu

hu

hou

hung

hong

hung

hong

hwa

hua

hua

houa

hwai

huai

huai

houai

hwan

huan

huan

houan

hwang

huang

huang

houang

hwei

hui

hui

houei

hwo

huo

huo

houo

hwun

hun

hun

houen

ja

zha

cha

tcha

jai

zhai

chai

tchai

jan

zhan

chan

tchan

jang

zhang

chang

tchang

jau

zhao

chao

tchao

je

zhe

che

tch

jei

zhei

chei

tchei

jen

zhen

chen

tchen

jeng

zheng

cheng

tcheng

ji

ji

chi

ki, tsi

jin

jin

chin

kin, tsin

jing

jing

ching

king, tsing

jou

zhou

chou

tcheou

jr

zhi

chih

tche

ju

zhu

chu

tchou

jung

zhong

chung

tchong

jwa

zhua

chua

tchoua

jwai

zhuai

chuai

tchouai

jwan

zhuan

chuan

tchouan

jwang

zhuang

chuang

tchouang

jwei

zhui

chui

tchouei

jwo

zhuo

cho

tcho, tchouo

jwun

zhun

chun

tchouen

jya

jia

chia

kia

jyan

jian

chien

kien, tsien

jyang

jiang

chiang

kiang, tsiang 

jyau

jiao

chiao

kiao, tsiao

jye

jie

chieh

kiai, kie, tsie

jyou

jiu

chiu

kieou, tsieou

jyu

ju

ch

kiu, tsiu

jyun

jun

chn

kiun, tsiun

jyung

jiong

chiung

kiong

jywan

juan

chan

kiuan, tsiuan

jywe

jue

cheh

kio, kiue, tsio, tsiue

ka

ka

k'a

k'a

kai

kai

k'ai

k'ai

kan

kan

k'an

k'an

kang

kang

k'ang

k'ang

kau

kao

k'ao

k'ao

ke

ke

k'

k'o, k'

ken

ken

k'en

k'en

keng

keng

k'eng

k'eng

kou

kou

k'ou

k'eou

ku

ku

k'u

k'ou

kung

kong

k'ung

k'ong

kwa

kua

k'ua

k'oua

kwai

kuai

k'uai

k'ouai

kwan

kuan

k'uan

k'ouan

kwang

kuang

k'uang

k'ouang

kwei

kui

k'uei

k'ouei

kwo

kuo

k'uo

k'ouo

kwun

kun

k'un

k'ouen

la

la

la

la

lai

lai

lai

lai

lan

lan

lan

lan

lang

lang

lang

lang

lau

lao

lao

lao

le

le

le

l

lei

lei

lei

lei

leng

leng

leng

leng

li

li

li

li

lin

lin

lin

lin

ling

ling

ling

ling

lou

lou

lou

leou

lu

lu

lu

lou

lung

long

lung

long

lwan

luan

luan

louan

lwo

luo

luo

lo, loue

lwun

lun

lun

louen

lya

lia

lia

lia

lyan

lian

lien

lien

lyang

liang

liang

leang

lyau

liao

liao

leao

lye

lie

lieh

lie

lyou

liu

liu

liu

lyu

l

l

liu

lywe

le

leh

liue, lio

ma

ma

ma

ma

mai

mai

mai

mai

man

man

man

man

mang

mang

mang

mang

mau

mao

mao

mao

me

me

me

m

mei

mei

mei

mei

men

men

men

men

meng

meng

meng

mong

mi

mi

mi

mi

min

min

min

min

ming

ming

ming

ming

mou

mou

mou

meou

mu

mu

mu

mou

mwo

mo

mo

moio, mo

myan

mian

mien

mien

myau

miao

miao

miao

mye

mie

mieh

mie

myou

miu

miu

mieou

na

na

na

na

nai

nai

nai

nai

nan

nan

nan

nan

nang

nang

nang

nang

nau

nao

nao

nao

ne

ne

ne

ne

nei

nei

nei

nei

nen

nen

nen

nen

neng

neng

neng

neng

ni

ni

ni

ni

nin

nin

nin

nin

ning

ning

ning

ning

nou

nou

nou

neou

nu

nu

nu

nou

nung

nong

nung

nong

nwan

nuan

nuan

nouan

nwo

nuo

no

no

nyan

nian

nien

nien

nyang

niang

niang

niang

nyau

niao

niao

niao

nye

nie

nieh

nie

nyou

niu

niu

nieou

nyu

n

n

niu

nywe

ne

neh

nio

o

o

o

ngo

ou

ou

ou

ngeou

pa

pa

p'a

p'a

pai

pai

p'ai

p'ai

pan

pan

p'an

p'an

pang

pang

p'ang

p'ang

pau

pao

p'ao

p'ao

pei

pei

p'ei

p'ei

pen

pen

p'en

p'en

peng

peng

p'eng

p'eng

pi

pi

p'i

p'i

pin

pin

p'in

p'in

ping

ping

p'ing

p'ing

pou

pou

p'ou

p'eou

pu

pu

p'u

p'ou

pwo

po

p'o

p'o

pyan

pian

p'ien

p'ien

pyau

piao

p'iao

p'iao

pye

pie

p'ieh

p'ie

r

ri

jih

je

ran

ran

jan

jan

rang

rang

jang

jang

rau

rao

jao

jao

re

re

je

j

ren

ren

jen

jen

reng

reng

jeng

jeng

rou

rou

jou

jeou

ru

ru

ju

jou

rung

rong

jung

jong

rwa

rua

jua

joua

rwan

ruan

juan

jouan

rwei

rui

jui

jouei

rwo

ruo

jo

jo

rwun

run

jun

jouen

sa

sa

sa

sa

sai

sai

sai

sai

san

san

san

san

sang

sang

sang

sang

sau

sao

sao

sao

se

se

se

s

sen

sen

sen

sen

seng

seng

seng

seng

sha

sha

sha

cha

shai

shai

shai

chai

shan

shan

shan

chan

shang

shang

shang

chang

shau

shao

shao

chao

she

she

she

ch

shei

shei

shei

chei

shen

shen

shen

chen

sheng

sheng

sheng

cheng

shou

shou

shou

cheou

shr

shi

shih

che

shu

shu

shu

chou

shwa

shua

shua

choua

shwai

shuai

shuai

chouai

shwan

shuan

shuan

chouan

shwang

shuang

shuang

chouang

shwei

shui

shui

chouei

shwo

shuo

shuo

chouo, cho

shwun

shun

shun

chouen

sou

sou

sou

seou

su

su

su

sou

sung

song

sung

song

swan

suan

suan

souan

swei

sui

sui

souei

swo

suo

so

so

swun

sun

sun

souen

sya

xia

hsia

hia

syan

xian

hsien

hien, sian

syang

xiang

hsiang

hiang, siang

syau

xiao

hsiao

hiao, siao

sye

xie

hsieh

hiai, hie, sie

syin

xin

hsin

hin, sin

sying

xing

hsing

hing, sing

syou

xiu

hsiu

hieou, sieou

syu

xu

hs

hiu, siu

syun

xun

hsn

hiun, siun

syung

xiong

hsiung

hiong

sywan

xuan

hsan

hiuan, siuan

sywe

xue

hseh

hiue, siue

sz

si

ssu

sseu

ta

ta

t'a

t'a

tai

tai

t'ai

t'ai

tan

tan

t'an

t'an

tang

tang

t'ang

t'ang

tau

tao

t'ao

t'ao

te

te

t'e

t'

tei

tei

t'ei

t'ei

teng

teng

t'eng

t'eng

ti

ti

t'i

t'i

ting

ting

t'ing

t'ing

tou

tou

t'ou

t'eou

tsa

ca

ts'a

ts'a

tsai

cai

ts'ai

ts'ai

tsan

can

ts'an

ts'an

tsang

cang

ts'ang

ts'ang

tsau

cao

ts'ao

ts'ao

tse

ce

ts'e

ts'

tsen

cen

ts'en

ts'en

tseng

ceng

ts'eng

ts'eng

tsou

cou

ts'ou

ts'eou

tsu

cu

ts'u

ts'ou

tsung

cong

ts'ung

ts'ung

tswan

cuan

ts'uan

ts'ouan

tswei

cui

ts'ui

ts'ouei

tswo

cuo

ts'o

ts'o

tswun

cun

ts'un

ts'ouen

tsz

ci

tz'u

ts'eu

tu

tu

t'u

t'ou

tung

tong

t'ung

t'ong

twan

tuan

t'uan

t'ouan

twei

tui

t'ui

t'ouei

two

tuo

t'o

t'o

twun

tun

t'un

t'ouen

tyan

tian

t'ien

t'ien

tyau

tiao

t'iao

t'iao

tye

tie

t'ieh

t'ie

wa

wa

wa

wa

wai

wai

wai

wai

wan

wan

wan

wan

wang

wang

wang

wang

wei

wei

wei

wei

wen

wen

wen

wen

weng

weng

weng

wong

wo

wo

wo

wo

wu

wu

wu

wou

xyi

xi

hsi

hi, si

ya

ya

ya

ya

yan

yan

yan

yen

yang

yang

yang

yang

yau

yao

yao

yao

ye

ye

yeh

ye

yi

yi

i

yi

yin

yin

yin

yin

ying

ying

ying

ying

you

you

yu

yeou

yu

yu

y

yu

yun

yun

yn

yun

yung

yong

yung

yong

ywan

yuan

yan

yuan

ywe

yue

yeh

yue

 

CENTRORIENTE - P. IVA 07908170017

Copyright Centroriente 1999-2016